TIN-1
Transmiter indikatora napona

 

TIN-1 Elekronički uređaj za prijenos indikacije prisutnosti napona

 

 

Namjena:
Prenosi indikaciju prisutnosti napona sa kapacitivnog djelitelja na
stanicu za daljinsko upravljanje:
prema DIN VDE 0681 T7 visokoomski sistem tip: TIN-1,
prema IEC 61243-5 visokoomski sistem tip: TIN-1B i TIN-1C.

Trofazni sistem:
Prema IEC 61243-5 indikacija "ima napona" mora se pojaviti kada je 
stvarni napon faza-zemlja u rasponu od 45-120% nazivnog linijskog 
napona, a ne smije se pojaviti kada je stvarni napon faza-zemlja manji 
od 10% nazivnog linijskog napona. 57,8% nazivnog linijskog napona 
jednako je nazivnom naponu faza-zemlja.

Primjer: kod nazivnog linijskog napona Un = 10 kV, fazni napon 
U(faza-zemlja) = 5,78 kV, napon izmjeren sa IKD-1 treba biti 
U(indikatora) =115...182 V, što odgovara struji I(indikatora) = 3,2...5 uA 
na otporu od 36 MOhma. 
Kada je fazni napon U(faza-zemlja) < 2 kV, napon izmjeren sa IKD-1 
treba biti U(indikatora) < 63 V, što odgovara struji I(indikatora) < 1,75 uA.

Uređaj može biti izrađen i prema posebnoj specifikaciji.

Downloads:

-Upute za upotrebu (PDF 3.2 MB)